Er is een Brexit-deal, maar nu?

De Brexit-deal tussen de EU en het VK is beschreven in een 1449 pagina's dikke 'Handels- en Samenwerkingsovereenkomst. 

De door het EU en de VK gesloten handelsovereenkomst behelst een zeer groot aantal onderwerpen. Maar welke zijn relevant voor u als exporteur of als importeur?  Het is ondoenlijk om alle overeenkomsten in deze nieuwsbrief aan u uit te leggen, dus wij lichten er een aantal nader toe.

 

We beperken ons in deze nieuwsbrief tot de volgende onderwerpen:

 • de vermeende vrije handel, zoals beschreven in Hoofdstuk 5
 • de oorsprongsbepalingen, zoals beschreven in Hoofdstuk 2
 • de btw afhandeling, zoals beschreven in Artikel CUSTMS.19

 

Voordat we zullen ingaan op deze specifiek onderwerpen allereerst een globaal overzicht van de belangrijkste zaken uit het akkoord, vanuit een handelsperspectief gezien:

 • Het VK is een derde land geworden, in -en uitvoer procedures tussen het VK en de EU zijn dus noodzakelijk. Er is geen sprake meer van Intra Communautaire handel;
 • Onder het handelsakkoord zullen de douanerechten tot 0% worden teruggebracht voor alléén die goederen, die van EU en of VK oorsprong zijn;
 • De oorsprongsregels zijn kritiek in de bepaling van de douanerechten-vrije goederenbeweging. De overeenkomst is bilateraal, dus deze goederenbeweging geldt alleen wanneer de goederen of in het VK of in de EU zijn geproduceerd en/of verkregen, dus de goederen worden als van oorsprong beschouwd als zij in het VK of in de EU een toereikende be- of verwerking (de zgn. toereikende productie) hebben ondergaan volgens de voorwaarden die zijn gesteld in artikel ORIG.3.
 • Exporteurs die deze oorsprongsregels willen kunnen naleven, zullen middels een preferentieel certificaat moeten aantonen dat het 0-procent tarief daadwerkelijk van toepassing is.
 • Retourgoederen vanuit het VK die eerst vanuit de EU naar het VK zijn gestuurd, zijn mogelijk onderhavig aan het hoogst belastbare tarief, daar ze geen VK oorsprong hebben verkregen. Dit geldt met name voor die goederen die naar het VK zijn gestuurd vanuit bijvoorbeeld een Hub functie. Denk daarbij aan kleding met non-EU oorsprong bestemd voor retailers in het VK en die in bulk vanuit de EU naar het VK worden gestuurd, daarna gesorteerd verder gedistribueerd in het vrije verkeer van het VK, naar onder andere de EU. Deze goederen zijn dan, bij retour naar de EU, mogelijk tweemaal belast en met het hoogste tarief, daar bij invoer uit het VK de oorsprong niet gewijzigd is en dit gezien wordt als een invoer uit een derde land. Er zijn regelingen (wederkerige goederen) om dit te voorkomen, waarbij wij u kunnen assisteren uiteraard;
 • De wederzijdse AEO (S) status wordt door zowel de EU als het VK erkend;
 • Beide partijen blijven de douanewaarde berekenen met inachtneming van de bepalingen van wereldwijde GATT- en WTO-afspraken;
 • Classificatie van de goederen gebeurt in het VK op basis van het Geharmoniseerde Systeem (GS is de eerste 6 posities gelijk);
 • Anti-dumping heffingen zoals eerder ingesteld door de EU worden in het VK opnieuw onderzocht en vastgesteld. Dit kan betekenen dat hiermee door het VK een handelsvoordeel wordt behaald. 
 • Handel drijven tussen het VK en de EU, vereist voor VK bedrijven in de EU en vice versa voor EU bedrijven in het VK de benoeming van een indirect vertegenwoordiger;
 • BTW-registratie voor bedrijven in zowel het VK als in de EU kan middels de benoeming van een fiscaal vertegenwoordiger;
 • De bestaande E-commerce regels voor lage-waarde zendingen komen te vervalen. Iedere e-commerce verkoper dient zich te registreren voor de btw en deze btw bij levering te betalen;
 • Afgegeven Bindende Tarief Inlichtingen (BTI) worden onderling niet erkend.

De vermeende vrije handel

De handelsovereenkomst1 die op de valreep tussen het VK en de EU is afgesloten, kent uiteraard meerdere onderwerpen. Wij beperken ons tot de relevante onderwerpen voor de handel met en van het VK en specifiek tot de deelgebieden oorsprong en btw. Wel belangrijk om te benoemen is dat de handelsovereenkomst niet zomaar een vrijhandelsovereenkomst is.

 

Vanaf 1 januari 2021 geldt tussen het VK en de EU in beginsel een verbod op het heffen van invoerrechten en uitvoerrechten op goederen. Zie ‘Artikel GOODS.5: Verbod van douanerechten’ en ‘Artikel GOODS.6: Uitvoerrechten, uitvoerbelastingen of andere uitvoerheffingen’.
Echter dit verbod is slechts dan van toepassing als u preferentiële oorsprong voor deze goederen kunt aantonen. Hierover heeft de Nederlandse douane Mededeling nr.122 gepubliceerd.

 

De oorsprongsbepalingen

Dus als u vanaf 1 januari 2021 goederen exporteert naar het Verenigd Koninkrijk (VK) en u meent dat deze goederen van preferentiële EU-oorsprong zijn, dan maakt u aanspraak op het 0-tarief aan invoerrechten. U kunt u dit aantonen door middel van een attest van oorsprong. Dit is een verklaring van de exporteur dat de betreffende goederen voldoen aan de oorsprongsregels van de recent afgesloten handelsovereenkomst.

Deze verklaring wordt gesteld op een factuur of handelsdocument. Bij invoer in het VK kan dan worden geprofiteerd van tariefvrijstelling. Indien een attest onterecht wordt afgegeven, dan wordt dat gezien als een strafbaar feit!

 

De ‘Importer’s knowledge’ stelt de importeur in staat om op basis van zijn eigen kennis over de oorsprong van de goederen een verzoek te doen om preferentiële tariefbehandeling, waarbij de importeur zelf volledig verantwoordelijk is voor het (kunnen) aantonen van de oorsprong van de goederen.

 

Voor zendingen met mínder dan € 6.000 aan oorsprongsgoederen mag iedere exporteur deze verklaring opstellen. Voor zendingen met méér dan € 6.000 aan oorsprongsgoederen geldt dat de exporteur, voorafgaand aan het opstellen van dit attest van oorsprong, geregistreerd moet zijn als REX (Geregistreerde Exporteur). Het REX-nummer moet in dat geval ook vermeld te worden op het attest van oorsprong.

 

Overigens geldt dat het eerste jaar van de handelsovereenkomst geen controles worden uitgevoerd op de juistheid van de toepassing van de regels. Dit verschoont u echter niet zich aan deze regels te houden, anders bent u strafbaar!

De btw afhandeling

Een belangrijke verandering in het handelsverdrag is, dat het vervoer in opdracht van Nederlandse btw-ondernemers in verband met de uitvoer van goederen naar het VK, is belast met 0 % btw.

 

Transport verrichten naar of van het VK
Vanaf 1 januari 2021 geldt transport naar of van het VK in btw-termen namelijk als internationaal vervoer. Internationaal vervoer is het vervoer tussen, naar en van landen buiten de EU (zoals met de VS). De volgende hoofdregel is hier van toepassing: het vervoer is belast daar waar de afnemer gevestigd is. Als de opdrachtgever een Nederlandse afnemer is, is het 0%-tarief van toepassing waarbij van belang is om aan te tonen dat dit tarief van toepassing is. Als de opdrachtgever in een ander EU-land is gevestigd, dan is de dienst belast in het andere EU-land en wordt de btw-heffing verlegd. Als de opdrachtgever niet in de EU is gevestigd, maar bijvoorbeeld na 1 januari 2021 het VK, dan is de dienst belast in het land van de niet-EU afnemer. De dienst hoeft dan niet te worden aangegeven.

 

Transportdiensten leveren aan VK-afnemer
Voor een Nederlandse transportondernemer die een dienst verricht voor een VK-afnemer is de dienst, evenals in 2020, belast in het land van afnemer, namelijk het VK dat geen EU-lid meer is. De btw-heffing mag dan ook niet worden verlegd. De Nederlandse transportondernemer vermeldt geen btw op de factuur en zet op de factuur “VAT out of scope” of  “no Dutch VAT due according to article 44 and 196 VAT-directive”. Afhankelijk van de wetgeving in het VK moet de afnemer btw aangeven.

Transportdiensten afnemen van VK-transportondernemer
Voor een Nederlandse transportondernemer die een dienst afneemt van een VK-transportondernemer, bijvoorbeeld uitbesteed vervoer, is vanaf 1 januari 2021 de dienst belast in Nederland.

 

Teruggaaf btw bij DDP leveringen
In de praktijk merken we dat afnemers in het VK graag zaken willen doen als de EU ondernemer levert op basis van de leveringsconditie DDP. Al sinds het aankondigen van de Brexit wordt negatief geadviseerd als het gaat om DDP leveringen, daar de afzender, die allereerst een EORI nummer in het VK nodig heeft, niet alleen de invoer aangifte in het VK moet verzorgen en derhalve de mogelijke douanerechten betaalt, maar tevens dient de btw aangifte te worden verzorgd.

 

Teruggaaf van deze btw kan, maar dat is omslachtig. In het geval van douanerechten kunt u een indirect vertegenwoordiger benoemen, in het geval van btw kunt u een fiscaal vertegenwoordiger benoemen. Zij kunnen uw aangiften verzorgen en tevens de teruggaaf voor de btw. Al met al veel georganiseer met additionele financiële bedrijfsrisico’s. Wij kunnen u uiteraard adviseren in deze.

 

Terug