Dictum factum

Energie

 

De energiesector kenmerkt zich door diversiteit in de hoedanigheid waarin de energie zich presenteert en voor elke hoedanigheid gelden andere douaneregels. De ambitie van deze sector is om te innoveren op duurzaamheid en in te spelen op toekomstige economische behoefte aan energie. De diverse energiebronnen kennen echter een eigen complexiteit in de douanewetgeving en dat varieert per product. Naast de heffing van douanerechten kan de accijnswetgeving van toepassing zijn maar ook anti-dump heffingen. De keuze voor een bepaalde leverancier kan medebepalend zijn voor ons advies.

 

Tevens wordt gekeken naar de behandeling of bewerking van goederen die plaatsvindt in- of buiten de Europese Unie. Het blenden van minerale olie binnen het kader van veredeling, gebruikelijke behandeling of pool administratie kan grote voordelen maar ook naheffingen opleveren. Gewoonterecht bestaat namelijk niet binnen de douanewetgeving. Kortom allemaal activiteiten die vanuit een douane-optiek actief beoordeeld moeten worden en altijd met douane-vergunningen, procedures, schriftelijke opinies & juridisch onderbouwd dienen te zijn.


De adviseurs van Trade Facilitation zijn al jarenlang actief in deze sector. Onze diensten omvatten onder andere het verzorgen van douane- en accijnsvergunningen, begeleiding van douane audits, advisering ten aanzien van Duty Management Systemen, het testen van deze systemen in combinatie met het operationele ERP en terminal systemen, het maken van procedures die aansluiten op de operatie en in lijn zijn met het bestaande kwaliteitssysteem en de normeringen die hieraan gekoppeld zijn, werving en selectie van personeel, opleiding & training, interim management alsmede strategisch en operationeel management advies.


In Nederland zijn wij dé specialist binnen de energiesector.

  Dictum factum

Automatisering

 

Automatisering maakt intussen een niet meer weg te denken onderdeel van ons bestaan en daarmee ook van het bedrijfsleven uit. Bedrijfsprocessen zijn reeds – en worden steeds meer- overgenomen door robots en administratieve processen zullen in de toekomst middels Blockchain technologie uitgevoerd worden.
 
Ook douaneprocessen zijn in de Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA) al grotendeels geautomatiseerd. Al dan niet gekoppeld aan de bedrijfssoftwareapplicaties, vormt het Douane Management Systeem (DMS) het kloppend hart van bedrijven die zich professioneel met douaneaangiften bezighouden. 
 
Bedrijven in alle genoemde sectoren op deze pagina’s hebben te maken met enige mate van automatisering. De  toegevoegde waarde van de adviseurs van Trade Facilitation kan zijn dat een bedrijf  inhoudelijk advies nodig heeft om nieuwe DMS-software te implementeren of een audit op bestaande GPA-output wil laten uitvoeren in verband met structurele onjuistheden in de rapportage. In het eerste geval schrijven wij geselecteerde leveranciers aan vanuit een basisontwerp van de toekomstige situatie en doen neutraal een vergelijkend onderzoek, waarbij de beste functionele match gezocht wordt in overleg met de opdrachtgever. In het tweede geval kunnen we de GPA voor u analyseren en achterhalen wat de oorzaak van het probleem is en dit vervolgens voor u corrigeren. Een onderzoek naar de risico’s van automatisering binnen de gekozen architectuur behoort tevens tot de mogelijkheden. 
 
Graag nemen wij de regie tijdens de implementatie van of correcties op automatiseringsprojecten, daar we intussen kunnen stellen dat dit tot onze kerncompetenties behoort. Wij schrijven een projectplan en maken op basis van oplevermomenten een allesomvattende planning in tijd, resources en budget. Regelmatig projectoverleg tussen de kernleden van het project, maar tevens tussen die van de in te richten stuurgroep, zorgt voor continuïteit van oplevering. Deze aanpak maakt tijdige escalatie bij de opdrachtgever mogelijk wat in de meeste gevallen voorkomt dat zich onverhoopt problemen voordoen.

  Dictum factum

Industriële- en consumentenelektronica

 

Juist elektronicabedrijven hebben te maken met snelle marktintroducties om de concurrentie voor te blijven en de strijd om marktaandeel te blijven winnen. Dit gegeven maakt het lastig om alle details op douanegebied in kaart te brengen voordat de eerste goederen de Europese grenzen gaan passeren.

 

Een voorbeeld daarvan is dat de douanewaardebepaling goed moet worden vastgesteld. Daarnaast moeten de producten worden ingedeeld in de Geharmoniseerde Nomenclatuur van de Wereld Handels Organisatie (WHO), wat gezien het multifunctionele karakter van moderne elektronica een hele uitdaging kan zijn. Zekerheid op korte termijn is een uitzondering, want een beschikking voor een bindende tariefinlichting heeft een minimale doorlooptijd van zes weken.

 

Binnen deze sector zijn douane gerelateerde activiteiten belangrijk om de kostprijs en doorlooptijden zo laag en kort mogelijk te houden. Snel handelen en communiceren en daarnaast de operationele douane afhandeling volledig onder controle houden is voor veel bedrijven een utopie. De voorwaarde om deze kwaliteit aan de organisatie te leveren staat of valt met de kennis van mensen, de communicatie en werking van de IT-systemen. Wij brengen graag dat benodigde douane-landschap voor u in kaart om de betreffende bedrijfsprocessen waar mogelijk te optimaliseren.


De adviseurs van Trade Facilitation hebben met zowel Nederlandse, Japanse, Chinese, Canadese, Zwitserse als Amerikaanse multinationals – vaak op projectbasis - gewerkt om de douaneprocessen & organisatie optimaal in te richten. Aansluiting maken met andere bedrijfsprocessen is essentieel om een bijdrage te leveren in de informatievoorziening. Onze interim-managementkwaliteiten en specialisatie wordt vaak gevraagd. Wij hebben een zeer goede staat van dienst en desgewenst zijn referenties verkrijgbaar van koersbepalende bedrijven.

 

  Dictum factum

Healthcare

 

 

Bedrijven die gespecialiseerd zijn om de gezondheidszorg te verbeteren hebben veelal de visie om patiëntenzorg te optimaliseren door techniek en wetenschap in te zetten om geavanceerde medische apparatuur te ontwikkelen. De producten die ontwikkeld en geleverd worden zijn voorzien van de laatste technische hoogstandjes. De hightech componenten en halffabricaten van deze apparatuur worden over de hele wereld aangekocht en veredeld.


Het is een nichemarkt waar behoefte is aan specifiek georganiseerde logistiek omwille van het voorkomen van beschadigingen, snelheid van leveringen en vaak ook conditionering voor houdbaarheid. Maar zeker ook aan een douaneproces dat een snelle levering niet in de weg staat, onnodige kosten bij import uitsluit en de juiste data beschikbaar heeft voor export. Gezien het hoogtechnologische karakter van de producten moeten ook exportvergunningen op orde zijn. De koper of distributeur in het ontvangende land zal naast verklaringen rondom productkwaliteit ook willen weten wat het land van oorsprong is van het eindproduct en de bijbehorende (preferentiële) oorsprong certificaten bij invoer nodig hebben voor een juiste en snelle afwikkeling van de importtransactie zodat het product snel & veilig geleverd kan worden. Kwaliteit van processen en organisatie is van essentieel belang om aan deze product en markteisen te voldoen.

 

De adviseurs van Trade Facilitation beschikken over veel expliciete ervaring binnen deze niche. Diverse projecten zijn succesvol volbracht van projectmanagement tot het reorganiseren of zelfs afstoten van een medische divisie zijn opdrachten die wij zelfstandig hebben verzorgd. Advisering omtrent de (non-) preferentiële oorsprong is essentieel voor eindproducten waarvan de halffabricaten over de hele wereld zijn ingekocht of zelfs tussentijds nog een keer worden veredeld.


De Healthcare sector is al jaren aan het groeien omdat gezondheidszorg een steeds belangrijker element in onze samenleving wordt en dat goede douane-logistieke processen daarbij onontbeerlijk zijn, is evident.

  Dictum factum

Farmaceutische industrie

 

De farmaceutische keten van producenten, toeleveranciers, distributeurs en logistiek dienstverleners is gebonden aan voor deze branch-specifieke bepalingen en wetgeving met als doel de volksgezondheid te beschermen.  Zo moeten voor nog niet in de Europese Unie geregistreerde geneesmiddelen voor menselijk of dierlijk gebruik, alvorens zij worden ingevoerd of in de handel mogen worden gebracht, vergunningen worden aangevraagd door de importeur. Na beoordeling en goedkeuring in een gecentraliseerde procedure wordt deze vergunning vervolgens verleend door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

 

Afhankelijk van de voorgenomen activiteiten in de Europese Unie wordt door nationale instanties een vergunning afgegeven voor de invoer, uitvoer, verpakken en verdere distributie van dergelijke producten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen leveringen vanuit de EER (Economische Europese Ruimte, zijnde de EU-lidstaten inclusief Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) naar een andere lidstaat en invoer uit derde landen. De douane is als controlerende instantie actief betrokken bij de grensoverschrijdende transacties.

 

Aangezien er dus meerdere instanties en diverse wetgeving betrokken en van toepassing is op deze transacties is het belangrijk dat alle regels met elkaar een werkbaar proces vormen en dat alle deskundigen in een organisatie met elkaar samenwerken, om de specifieke eisen die aan de handel in farmaceutische producten is verbonden, in goede banen te leiden.

 

Trade Facilitation heeft de nodige kennis, kunde en praktijkervaring om het landschap van in- en uitvoerformaliteiten voor u in kaart te brengen en voor u uit te rollen in uw organisatie.

  Dictum factum

Defensie- en luchtvaartindustrie

 

De defensie- en luchtvaartindustrie heeft een uitzonderlijke positie binnen de douane en economische wetgeving.Aan de ene kant worden vrijstellingen verleend - te denken valt aan luchtwaardigheidstariefschorsingen - maar aan de andere kant kan deze sector ook veel te maken hebben met export controlemaatregelen en douanerechten. Vergunningen zijn van toepassing op de hoogwaardige technologieën die toegepast worden in haar producten, zowel voor goederen voor tweeërlei gebruik als voor militaire goederen. Wanneer deze technologieën oorspronkelijk uit de USA afkomstig zijn, zal men te maken hebben met Amerikaanse extraterritoriale wetgeving die de controle op dergelijke technologieën en producten die daaruit voortkomen blijft handhaven, ongeacht waar de goederen zich bevinden.Aangezien onderdelen voor de defensie- en luchtvaartindustrie over de gehele wereld worden vervoerd in het kader van MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) of onderdeel levering is het continue screenen van producten en transacties tegen de actuele wetgeving is een behoorlijke opgave. Het voorkomen van oponthoud en dubbele belastingen is in deze sector een vak apart.Trade Facilitation kent deze uitdagingen uit de praktijk en heeft in diverse landen zelfstandig en actief bedrijven binnen de defensie- en luchtvaartindustrie bijgestaan om een goede koers te bepalen.

 

  Dictum factum

Logistiek

 

Logistiek, ofwel het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom, en de wetenschap hierover, kent zijn oorsprong ten tijde van Napoleon, toen de soldaten van zijn leger tijdig voorzien moesten worden van onderkomen, voedsel en materieel. Daarbij hadden ze gewoonweg pech als dat niet goed geregeld was. Logistiek kan dus van levensbelang zijn.

 

Meer in zijn algemeenheid heeft logistiek zich de afgelopen decennia enorm geëvolueerd, waarbij het meer en meer draait om het vinden van een juist evenwicht tussen vaak moeilijk verenigbare doelstellingen: minimalisatie van de kosten of een laag kapitaalgebruik, afgezet tegen het streven naar maximalisatie van de klantenservice.  

 

Waar de Logistics Service Providers (LSP) zich voorheen vaak toelegden tot het verlenen van hooguit twee logistieke diensten, is er nu een trend zichtbaar, waarbij de LSP zich ontpopt tot een totaalaanbieder van de oorspronkelijke diensten zoals op -en overslag, om -en herverpakking van goederen en al dan niet geconsolideerd voor -en na-transport, maar ook van gerelateerde diensten, zoals het verstrekken van leningen aan opdrachtgevers om voor hen de meest optimale logistieke keten te realiseren.

 

Dat douane activiteiten en daarmee gepaarde internationale regelgeving daarbij een cruciale rol spelen, spreekt bijna voor zich. Producenten kunnen de mooiste en beste producten fabriceren en de interne logistiek fantastisch hebben opgezet, als de douanezaken niet goed ingericht zijn, dan staat alles stil. En levensbedreigend of niet, ze komen er niet mee weg om te zeggen dat dit simpel domme pech is. Logistieke dienstverleners bieden tegenwoordig dus vaak een totaalpakket, inclusief de douaneafhandeling om juist te voorkomen dat producenten ‘nee’ moeten verkopen.

 

Trade Facilitation kan organiseren dat LSP’s hun douaneprocessen op orde hebben. Wij kunnen helpen bij het opzetten van een afdeling met experts, gebruikmakend van de juiste vergunningen en (software)tools, die de gezamenlijk opgezette douaneprocessen ondersteunen en daarmee de totale logistiek.

  Dictum factum

Terug