Wat wij doen

Voor onze experts gaat geen zee te hoog. Het vakgebied van douane en internationale handel kent vele golfbewegingen. Wordt er eerst nog gesproken over unilaterale handelsverdragen, snel daarna kan het gaan over het afschermen van de eigen markt in de vorm van protectionisme. Bestaande bilaterale overeenkomsten kunnen onder druk komen te staan door politieke spanningen. Onze cliënten moeten inspelen op die veranderende markt en wij varen langszij of liever voorlangs, om ze van het juiste advies te voorzien. 

 

Douane & internationale handel

De toenemende internationale handel maakt dat cliënten in aanraking kunnen komen met complexe douanewetgeving. Door de verplaatsing van goederen over de wereldzeeën is een goede douaneplanning een pré.

meer over douane en internationale handel

 

Accijns & verbruiksbelasting

Accijnzen & verbruiksbelastingen zijn gevat in nationale wetgeving. De bijzondere verplichtingen die komen kijken bij invoer, productie, ontvangsten en verzendingen van producten luisteren erg nauw. 

meer over accijns en verbruiksbelasting 

 

 

Security

Piraterij is helaas nog steeds actueel en u kunt daarmee te maken krijgen. De internationale terreurdreiging onderwerpt goederen bestemd voor luchtvracht export al een langere tijd aan additionele veiligheidscontroles tegen manipulatie. meer over security

 

Human Resources

De wereldzeeën bevaar je op een goed uitgerust schip. Opleidingen binnen het vakgebied van douane en internationale handel zijn schaars, maar bovenal theoretisch.

meer over personeelsbeleid 

 

Export Controle

We zien wel waar het schip strand is geen optie als het om export controle gaat omdat goederen of diensten voor tweeërlei gebruik of voor militaire toepassing de internationale veiligheid kunnen bedreigen. meer over export controle

 

 

Ex mero motu

Douane & internationale handel

De beheersing van de regelgeving bij import en export is noodzakelijk ter voorkoming van mogelijke risico’s. De toenemende internationale handel maakt dat cliënten in aanraking kunnen komen met complexe douanewetgeving. Voor de verplaatsing van goederen over de wereldzeeën is een goede douaneplanning en beheersing van de regelgeving bij import en export noodzakelijk ter voorkoming van mogelijke risico’s en daarmee gepaard gaande kosten. 

 

Het Europese Douanewetboek van de Unie dat op 1 mei 2016 van kracht is geworden, bestaat uit diverse verordeningen die door iedere lidstaat moeten worden toegepast. De lidstaten hebben aanvullende nationale douaneregelingen, die zien op de inrichting en (strafrechtelijke) bevoegdheden van de douane-administratie. Ook de hoogte van de douanerechten zijn vastgelegd in het DWU.

 

De rol van Trade Facilitation daarin

Onze adviseurs zijn doorgewinterde managers, die hun douane sporen hebben verdiend bij diverse internationaal opererende bedrijven. Als geen ander kunnen zij zich verplaatsen in ondernemers die te maken krijgen met veranderende en vaak complexe wet- en regelgeving bij het internationaal zakendoen. Een startpunt kan zijn een scan van de huidige activiteiten,  waarbij wordt gekeken naar inpassen van voorziene activiteiten binnen de wettelijke kaders. De uitkomsten worden vertaald naar praktische en soms pragmatische oplossingen die relatief eenvoudig kunnen worden geïmplementeerd. Overdaad schaadt is een gezegde dat bij ons past.

   

 Onze dienstverlening ziet onder andere op:

 • Douaneplanning, waarbij gedacht kan worden aan:
  • Bepaling van de douanewaarde; 
  • Bindende Tariefinlichtingen (BTI), nodig bij productontwikkeling;
  • Bindende Oorsprongsinlichtingen (BOI) nodig bij vastlegging van de oorsprong van goederen;
  • Inpassen van douaneprocedures in logistieke processen, zoals douanevervoer en douane-entrepots, vaak gecombineerd met software ondersteunende oplossingen;
 • Aanvragen van douanevergunningen en bijbehorende vereenvoudigingen ten behoeve van economische douaneregelingen;
 • Scans ter bepaling van de ‘rijpheid’ voor het aanvragen van een AEO vergunning;
 • Implementeren van AEO in de bedrijfsprocessen- en cultuur;
 • Interpreteren en implementeren van handelsverdragen ten behoeve van bedrijfs-economische beslissingen;
 • Het ‘compliant’ zijn, ofwel het voldoen aan de wet- en regelgeving;
 • Aan douane gerelateerde indirecte belastingzaken, zoals btw, antidumping en accijnzen;
 • Uit- en doorvoer van zogenaamde strategische goederen (dual-use en militaire goederen).

Accijns & verbruiksbelasting

Accijnsgoederen zijn alcoholhoudende dranken en producten, tabaksproducten en minerale oliën. Alcoholvrije dranken daarentegen zijn zogenaamde verbruiksbelastinggoederen.  Accijnzen kunnen onder vergunning geschorst worden in de specifieke situatie waaronder de goederen zich bevinden (opslag, vervoer, productie) maar daar staan ook verplichtingen aan de administratie en de fysieke locatie tegenover.

 

'Accijns' is 'accijns' gaat in geen geval op. De accijnsheffing kent vele vormen en de wetgeving is per accijnsproduct zeer specifiek te noemen, evenals de afrekening met de handhavers van de wet. Met de Belastingdienst Douane kunnen goede afspraken gemaakt worden hoe de berekeningen en afdracht van accijnzen dienen te worden ingericht en afgehandeld. Dit zijn meestal individuele afspraken gebaseerd op algemene richtlijnen voor de uitvoering van de accijnswet. 

 

Trade Facilitation heeft niet alleen de kennis om het vergunningentraject voor u te verzorgen maar ook de vaardigheid om de administratieve verplichtingen en de daarbij behorende procedures en interne beheersmaatregelen te implementeren. De automatisering van deze processen wordt door de overheid vaak verplicht gesteld.

 

Wij beschikken over bijzonder veel kennis en ervaring op automatiseringsgebied. Het selecteren van softwareleveranciers en de begeleiding van software implementatie hoort tot onze expertises. Wij hebben zelfs voor diverse opdrachtgevers nieuwe software ontwikkeld om tot bedrijfsmatige- en juridisch zekere oplossingen te komen.

 

Export Controle

Nederlandse bedrijven staan goed aangeschreven als het gaat om het maken van hightech producten, waarbij de nieuwste technologieën van wereldklasse worden aangewend om de hoogste kwaliteit te kunnen aanbieden.  Daarnaast is ook de logistieke sector met bijbehorende dienstverlening op een hoog niveau beschikbaar voor de distributie naar de afnemer. Echter, het moet worden voorkomen dat dergelijke technologieën, software en/of producten die worden gebruikt voor civiele toepassingen -maar een militaire toepassing kunnen hebben- worden aangewend of kunnen bijdragen aan de productie of verspreiding van massavernietigingswapens, waardoor ze een bedreiging van de veiligheid en stabiliteit in de wereld kunnen vormen.

 

De handel in -en gegevensuitwisseling van dergelijke goederen voor tweeërlei gebruik is daarom aan strenge regels gebonden. Uiteraard geldt dat in hogere mate tevens voor goederen voor enkel militair gebruik. Van bedrijven wordt verwacht dat zij het dual use component herkennen in hun te exporteren (en ook te retourneren) product en maatregelen nemen om er zorg voor te dragen dat de dual-use verordening wordt nageleefd, onder andere door middel van:

 

 

 • Vooraf een Internal Compliance Program op te stellen, dit bestaat uit de volgende onderdelen:
  • bedrijfsdoelstelling betreffende strategische goederen
  • compliance en verantwoording binnen de organisatie
  • procedures en werkinstructies
  • archivering vergunning en exportdossiers
  • periodieke interne evaluatie.
 • Denied party screening
 • Sanctie- en embargo checks op bestemming- en doorvoerlanden
 • Export control classificatie van de goederen
 • Vergunningen aanvragen voor leveringen, doorvoer of technische assistentie
 • Eindgebruikersverklaring op laten stellen

 

Er is echter nog meer complexiteit wanneer de oorsprong van het product, onderdelen daarvan, of het design in de USA ligt. Dit land kent namelijk een extraterritoriale wetgeving op het gebied van export controle. Kortom, wij kunnen ons voorstellen dat dit voor technische bedrijven een hele opgave is en zij graag een specialist willen consulteren of al deze zaken op orde zijn. Wij hebben ervaring met zowel de Europees/Nederlandse- als de Amerikaanse wetgeving en kunnen u helder adviseren en/of assisteren met de implementatie ervan.

 

 

Security

Goed georganiseerde ketensamenwerking binnen securityprogramma’s kunnen uw bedrijf minder aantrekkelijk maken als doelwit van deze activiteiten. Misschien net zo belangrijk, vanuit een positieve optiek biedt het uw bedrijf ook kansen met betrekking tot snellere doorlooptijden, lever-betrouwbaarheid en besparing op security kosten. Dit kan al binnen het AEO security programma maar zeker ook in combinatie met de status Erkend Agent of Bekende Afzender, afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten en doelstellingen kan Trade Facilitation zowel de voor- als de nadelen voor u op een rij zetten, zodat u passende security voor uw organisatie kunt realiseren.

De Europese Commissie heeft twee programma’s ontwikkeld die als kenmerk hebben, dat er een vorm wordt gezocht om de veiligheid van de internationale goederenstromen te verhogen. 

 

Authorized Economic Operator (AEO)

De bekendste is Authorized Economic Operator (AEO) met een vergunning AEO security waarvan de eisen zijn vastgelegd in het nieuwe Douanewetboek van de Unie (DWU) en de bijbehorende Toepassingsverordeningen. Vóór 2019 worden de certificaten die onder de oude wetgeving zijn afgegeven her beoordeeld en bij goedbevinden worden deze omgezet naar een vergunning AEO-S.

 

Erkend Agent en Bekende Afzender 

De certificeringen Erkend Agent en Bekende Afzender zien enkel op de modaliteit luchtvracht in combinatie met export en worden getoetst door de Koninklijke Marechaussee. Uw bedrijf heeft een door de Beveiligingsadviseur Luchtvracht opgesteld beveiligingsplan nodig. Wij kunnen dit tevens voor u verzorgen. Vervolgens dragen jaarlijks gescreende en getrainde medewerkers zelf zorg voor beveiligingscontroles op basis van de gemeenschappelijke beveiligingsnormen en regels van de overheid met betrekking tot het versturen van luchtvracht en luchtpost en worden uw bedrijf en zendingen door de andere marktdeelnemers aan dit programma ook gelijkwaardig erkend als betrouwbare partner en veilige vracht.

 

Erkend opleidingsbedrijf

Trade Facilitation is een door de Koninklijke Marechaussee erkend en geaccrediteerd opleidingsinstituut.

 

Human Resources

Uiteraard is een theoretische onderbouwing noodzakelijk en een academische onderbouwing wellicht wenselijk voor hetgeen men ten uitvoer brengt, maar....... praktijkervaring is onontbeerlijk binnen het vakgebied van douane- en internationale handel.

 

Opleiding en training

Trade Facilitation heeft een eigen opleidingsprogramma ontwikkeld waarmee de theoretische achtergrond gecombineerd wordt met onze praktijkervaring om de nodige synergie bij cursisten te realiseren. De opleiding voorziet in behandeling van diverse en actuele douane-technische onderwerpen, gecombineerd met casu uit onze praktijk. Wij trainen uw personeel of management ook graag binnen de muren van uw bedrijfspand. Tevens verzorgen wij o&t trajecten op het gebied van luchtvrachtbeveiliging. Wij zijn hiervoor gecertificeerd door de Koninklijke Marechaussee.

 

Werving en selectie

Voordat een bemanning kan aanmonsteren, gaat er een proces van werving en selectie aan vooraf. De adviseurs van Trade Facilitation hebben door hun jarenlange ervaring in het bedrijfsleven een enorm netwerk opgebouwd van relaties, niet alleen met bedrijven, maar juist ook met specialisten uit het vakgebied. Daarbij komt dat zij juist door hun ervaring bepaalde functies naar inhoud en zwaarte van de rol kunnen beoordelen.

 

Trade Facilitation kan bedrijven assisteren bij het zoeken naar de juiste kandidaat voor die bepaalde rol. Bij de selectie van kandidaten kan Trade Facilitation de rol van expert vervullen, die de kennis en kunde toetst.

 

Detachering onder regie

Tijdelijke invulling van functies of het aanvullen van afdelingen door vakgericht personeel is iets wat medewerkers van de afdeling personeelszaken meestal niet lukt om goed te organiseren. Door detachering onder onze regie te organiseren voor bedrijven, nemen we de afdeling personeelszaken veel werk uit handen, maar tevens ontlasten wij de betrokken afdelingshoofden van de zware taak om de functies op de juiste manier vervuld te krijgen.

Terug